Kaposhomok, Széchenyi István utca 85.

Kiadó egyéb üzlethelyiség
A hirdető nem töltött fel fotókat az ingatlanról.
Ár havonta
40 ezer Ft
Alapterület
90 m²
Azonosító: 32051374
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Magánszemély
Magánszemély
Megosztás
Nyomtatás
Elrejtés
Hiba jelzése

Kiadó egyéb üzlethelyiség

Ingatlan állapota
nincs megadva
Emelet
nincs megadva
Légkondicionáló
nincs megadva
Rezsiköltség
nincs megadva
Költözhető
nincs megadva
Min. bérleti idő
nincs megadva

Leírás

Kaposhomok Község Önkormányzatának tulajdonát képező 7261 Kaposhomok Széchenyi 9 helyrajzi számú 90 m2 alapterületű üzlethelyiség, raktár, hozzá tartozó terasz, zárt udvarrész, (korábbi italbolt) ellenérték fejében bérbeadó egyfordulós pályázat útján.
3. Hirdetmény tárgya:
7261 Kaposhomok Széchenyi 9 helyrajzi számú 90 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar, (korábbi italbolt), ellenérték fejében történő bérbeadása határozott időre előzetesen 2024. 12.31-ig, amely szükség esetében meghosszabbítható, elsősorban vendéglátói/élelmiszerbolti profilú tevékenység céljából. Az üzletben található – a működtetéshez szükséges ingóságok – a korábbi bérlő, a Kaposhomokért Nonprofit Kft. tulajdonát képezik, melyek a Kft-vel történt egyeztetés után megvásárolhatók.
4. Pályázó lehet:
Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.
5. Pályázat személyes úton történő benyújtásának /postára adásának végső határideje: 2021. március 3. , 16.00 óra
Pályázat benyújtásának helye és módja: Postán: Kaposhomok Község Önkormányzata 7261 Kaposhomok Kossuth u. 2. Személyesen: Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltsége Szentbalázs, Fő u. 85. vagy Elektronikusan: KHOMOKONK hivatali kapura. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Kaposhomok kocsma és élelmiszerbolt bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.
6. Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.
A bérelhető ingatlan adatai:
-7261 Kaposhomok Széchenyi 9 helyrajzi számú 90 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar
Az épületrészben végezhető tevékenység: elsősorban italbolti vendéglátás. Műszaki állapot: vízzel, villannyal, gázzal és vegyes tüzeléssel rendelkezik.


A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet mely 2024. december 31-ig tart.
Bérleti díj: 40.000 Ft/hó.
7. Bontás/Eredményhirdetés várható időpontja és helye: 2021. március 8.
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltsége Szentbalázs, Fő u. 85.
A polgármesteri/ Képviselő-testületi döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
8. A pályázatok elbírálására jogosult:
Kaposhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, veszélyhelyzetben a polgármester.
9. A pályázók pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A pályázónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtania:
•gazdasági társaságok esetében az előző évi mérleg másolata,
•egyéni vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás másolata,
•30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással (adó, járulék, pótlék, bírság, vám, helyi adó, adók módjára behajtandó köztartozás).
10. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
•olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
•a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
•a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,
•a pályázat a bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg, vagy azt más pályázathoz (ajánlathoz) köti,
•olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.
11. Egyéb információk, előírások:
•A pályázó elfogadó nyilatkozatot köteles tenni és benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben meghatározott feltételek tekintetében.
•Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. A képviseleti jogosultságot a pályázati anyag részeként szükséges igazolni aláírási címpéldány hiteles másolatának benyújtásával.
•Kaposhomok Község Önkormányzata a Hirdetmény mellékletét képező Bérleti szerződést a pályázati eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben a pályázatot kiíró az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
•A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak.
•Ha a nyertes pályázó gazdasági társaság, a társaság tagjai és ügyvezetői a bérleti szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval szembeni fizetés kötelezettségeinek teljesítésére.
•Ha a nyertes pályázó egyéni vállalkozó, a kiíró megfelelő biztosítékot igényelhet a szerződéskötést megelőzően a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására.
•Az ingatlanon csak úgy végezhető tevékenység, hogy az nem járhat az épület, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint annak teljes költsége a Bérlőt terheli.
•Kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.
•További információ kérhető Barta István polgármestertől kérhető. Az üzlethelyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.
12. A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:
•1. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat / Felolvasó lap- minta csatolva
•2. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel- csatolva nyilatkozat minta
•3 sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a bérleti szerződés tervezet tekintetében – csatolva minta
•4 sz. melléklet: 9. pontban foglaltak szerinti igazolások és dokumentációk
•5. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata
•6. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata
•7. sz. melléklet átláthatósági nyilatkozat – minta csatolva

A pályázati hirdetmény teljes anyaga letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy kérésre megküldjük.
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Magánszemély
Magánszemély